© All rights reserved. Powered by VLThemes.

Je psychická odolnost vrozená nebo získaná? Jak se dá zlepšit?

Začneme tou první otázkou. Odpověď je, že tak trochu od obou. Psychická odolnost je osobnostní rys/ charakterová vlastnost, která je celkem stabilní. Zároveň k ní můžeme přistupovat jako k dovednosti, kterou je možné natrénovat. Studie ukazují, že lze psychickou odolnost posílit psychologickou intervencí až o 30%. Není to tedy jednoduché, ale stejně jako cokoliv jiného, s pílí, trpělivostí a tréninkem lze i toto zlepšit.

Jak co nejlépe toto zjistit? Odpovědí jsou dvojčata. V roce 2009 (Horsburgh, Schermer, Veselka, Vernon) proběhla studie, která zkoumala 219 dvojčat. Tato studie popisuje do jaké míry geny a okolní prostředí přispívá k rozvoji individuálních rozdílů v psychické odolnosti. Studie se účastnilo 152 párů jednovaječných dvojčat a 67 párů dvojvaječných dvojčat. Účastníci byli ve věku 18 až 82 let. Dvojčata vyplnila několik dotazníků: dotazník, který se ptal na fyzickou podobnost a jak dobře je okolí rozpoznává, dotazník na 5 faktorů osobnosti (extroverze – otevřenost vůči ostatním, neuroticismus – emocionální vyrovnanost/nevyrovnanost, otevřenost k novým zkušenostem, přívětivost, svědomitost) a MT48 dotazník, který obsahuje 48 otázek o psychické odolnosti (MT48 – mental toughness 48, který obsahuje 4 podmnožiny, 4C – vysvětlené v tomto článku).

Pro tuto studii byly stanoveny 2 cíle:

  • do jaké míry genetické faktory a okolní prostředí přispívají k rozdílům v psychické odolnosti u jednotlivců
  • do jaké míry psychická odolnost souvisí s 5 osobnostními rysy (Big 5 Personality Traits)

Výsledky studie ukázaly, že rozdíly v psychické odolnosti vznikají na základě genetických rozdílů a nesdílených faktorů okolního prostředí. Jednoduše to lze tedy popsat tak, že největší smysl má pracovat s jednotlivými komponenty psychické odolnosti, na které má vliv okolní prostředí. S genetikou toho moc nezmůžeme, ta je daná.

Tato studie tedy ukazuje, že bude pravděpodobně lepší pracovat s jednotlivými komponentami psychické odolnosti a pracovat na nich separátně než se snažit pracovat na zlepšení psychické odolnosti celkově, jelikož každá komponenta je trochu jiná a některé souvisí s genetickými faktory a některé s vlivem prostředí.

Obecně lze tedy říci, že na psychické odolnosti se dá pracovat. Máme vrozené predispozice k některým věcem, čili je to vlastnost, zároveň je to ale i dovednost. Dovednost, která se dá zlepšovat. Nejlepší je pracovat na jednotlivých komponentech a zaměřovat se na dílčí části.

Je potřeba si uvědomit, že psychicky odolní sportovci nefungují jako stroje. Je naprosto běžné cítit se někdy pod tlakem, a že pokud se jednou cítíme pod tlakem, neznamená to, že se tak budeme cítit vždy.

Jak tedy můžeme psychickou odolnost zlepšit?

Psychická odolnost souvisí s genetickými faktory a vlivem okolí. My se zaměříme na faktory, které souvisí s okolím.

Faktory, které souvisí s okolím je široký pojem. Je v něm zahrnuto sportovcovo okolí, sportovcovo vnímání svého okolí a to jak ho dokáže ovlivnit a jak okolí ovlivňuje jeho.

Intervence spojené se zlepšením psychické odolnosti se dají rozdělit do těchto oblastí:

  • pozitivní myšlení
  • vizualizace
  • ovládání úzkosti
  • udržení pozornosti
  • motivace a cíle
  • sebevědomí
  • kontrola emocí
  • vnitřní dialog

Všem těmto oblastem se budeme věnovat v samostatných kapitolách. Psychická odolnost je velmi komplexní a zlepšení psychické odolnosti je dlouhodobá záležitost. Pokud se však sportovec zaměří na oblasti vyjmenované výše a bude se jim postupně věnovat, výsledky se dostaví.

Obecně je důležité, aby sportovec měl okolí, které ho bude podporovat, ale zároveň na něj bude klást nároky. Je potřeba, aby věnoval dostatek času fyzické i psychické přípravě. Je vhodné trénovat pod tlakem, který budou vytvářet trenéři a spoluhráči, ovšem v přiměřené míře, aby to sportovce nedemotivovalo.